NGUYỄN LÊ QUẾ NHI – HUY CHƯƠNG ĐỒNG OLYMPIC 30/04 MÔN ANH